AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel geleverde producten en diensten.

Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel, gevestigd te Leopoldstraat 76, 1822 KB Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mail adres

Verwerkt Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel ook bijzondere persoonsgegevens?

Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel , dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel . Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel . Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@henriettevanderpoel.nl.

Beveiliging

Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel gebruik maakt van de diensten van derden, zal Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Verlies en Rouwbegeleiding Henriëtte van der Poel u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@henriettevanderpoel.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@henriettevanderpoel.nl.

Dit privacy statement is aangepast d.d. 15-5-2023